Programy fundacji Symbioza

Fundacja Symbioza realizuje projekty w oparciu o dotacje pozyskane z wielu różnych instytucji. Opracowała także własne programy, w ramach których tworzy i realizuje projekty - idealnie wpisujące się w jej misję. Zapraszamy do partnerskiej współpracy instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa przy działaniach, jakie z nich wynikają. 
 

Strukturalne programy fundacji Symbioza:
ZAGRAJMY W ZIELONE

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną prowadzoną wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W jego ramach m.in.: 
  • promujemy zrównoważony rozwój – od postaw prospołecznych po ochronę środowiska, także jako element zarządzania firmą
  • upowszechniamy idee odnawialnych źródeł energii
  • informujemy o powiązaniu rozwiązań ekologicznych z ekonomicznymi ich aspektami akcentując korzyści z oszczędzania energii, wody, gazu.

JESTEM STĄD, CZYLI SKĄD?

Celem programu jest edukacja regionalna, w ramach której wspieramy lokalne działania w zakresie kultury, turystyki, historii regionu. Kształtujemy świadomość, pomagamy budować tożsamość, także historyczną, wspieramy kreatywne działania lokalnych twórców, grup społecznych, kultywowanie tradycji, a także inicjujemy współpracę z innymi regionami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  
 

VOX POPULI

Samorządność w regionie gwarantuje jego rozwój. Dlatego stworzyliśmy program Vox Populi, którego podstawowym zakresem są: 
  • edukacja obywatelska, 
  • budowanie postaw obywatelskich,
  • wspieranie inicjatyw oddolnych, 
  • zachęcanie do udziału w wyborach (jako element kształtowania lokalnego życia).
 

WIEM I POTRAFIĘ (WIPer)

Program wspierający i wzbogacający ofertę edukacyjną skierowany do różnych grup wiekowych i społecznych. Koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zawodowym, również z uwzględnieniem edukacji ekologicznej. (WIPer) to również edukacja globalna będąca integralną częścią edukacji regionalnej. Globalne są przede wszystkim w naszym świecie nośniki informacji, ogólnodostępnej przez Internet, dlatego włączyliśmy do tego programu rozwój umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.
 

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Podstawę programu stanowi współpraca regionów Polski z państwami, z którymi łączy ją wspólna, niekiedy trudna i bolesna, historia. Podejmowane działania zachęcają do spotkań, dialogu, pojednania, wymiany kulturalnej, współpracy gospodarczej, kultywowania dobrych praktyk, integracji, tolerancji i wiary w to, że historia nie musi boleć i że dzięki jej lekcjom zbudować można trwałe i piękne przyjaźnie. 
 

"HALLO ZDROWIE"

Celem programu jest edukacja zdrowotna, prowadzenie działań profilaktycznych, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Projekty realizowane w ramach tego programu - mogą m.in. uczyć społeczeństwo, jak zapobiegać wielu chorobom, a także pokazywać jak z nimi można żyć i cieszyć się życiem, czy walczyć by cieszyć się życiem. Uczą wrażliwości na sprawy ludzi chorych, pomagania im w potrzebie.  
 

PODAJ DALEJ

Program ma na celu niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, pokrzywdzonym przez los – zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym. Jego celem jest  m.in. poradnictwo prawne i psychologiczne, wymiana usług, szczęśliwych godzin, przekazywanie nadwyżek żywieniowych, niezniszczonych ubrań, sprzętów, książek – rzeczy, które posłużyły już komuś i mogą służyć innym. Upowszechnianie idei wolontariatu i wrażliwości na ludzkie potrzeby. 
 

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA NA PLUS

To program będący syntezą wszystkich wcześniej wymienionych, ukierunkowany tylko i wyłącznie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której wchodzą:  Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Żarów, Kamienna Góra, Mieroszów, Walim, Radków, Nowa Ruda. Wspólnym mianownikiem łączącym gminy i miasta z tego terenu są negatywne konsekwencje transformacji ustrojowej. Program „Aglomeracja Wałbrzyska na plus” ma na celu zbadanie problemów,  jakie występują w tym młodym tworze, przeanalizowanie ich i opracowanie działań, które  przyczynia się do jej rozwoju.