Publikacja pokongresowa "Turystyka społeczna w Polsce" wydana przez Fundację Symbioza

Już jest! Pachnąca jeszcze farbą drukarską publikacja pokongresowa zawierająca ponad 13 autorskich artykułów, w których autorzy opisali najnowsze badania dotyczące turystyki społecznej, podjęli się jej definicji i genezy, zaprezentowali wiele studiów przypadków zawierających dobre praktyki i inspiracje dla branży i ngo'sów. "Turystyka społeczna w Polsce. Monografia naukowa. Przewodnik dobrych praktyk" zredagowana została przez doktora Andrzeja Stasiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, wydana na zlecenie Fundacji Symbioza - organizatora Kongresu Turystyki Społecznej. W pracę nad nią, obok dra Andrzeja Stasiaka, zaangażowani byli Sylwia Osojca-Kozłowska - prezes  Fundacji Symbioza, wykładowca na kierunkach Turystyka i Rekreacja na dolnośląskich uczelniach WAB, WSB, recenzenci - dr hab. prof. WSB Daniel Puciato, dr hab. prof. AWF Piotr Oleśniewicz, a także pracownicy COTG iPTTK - w szczególności: Sebastian Kłosok, Roman Zadora, Natalia Figiel oraz prezes Zarządu Głownego PTTK Jerzy Kapłon. No i oczywiście autorzy poszczególnych rozdziałów, których nazwiska podajemy poniżej wraz ze spisem zawartości książki. Książka ma objętość  394 stron i została wydrukowana w nakładzie 300 egzemplarzy w krakowskiej drukarni . Jest również w wersji do bezpłatnego pobrania online. Można ją pobrać klikając w link: "Turystyka społeczna w Polsce".

Spis zawartości książki Turystyka społeczna w Polsce.Monografia naukowa. Przewodnik dobrych praktyk":

Wstęp (Andrzej Stasiak)
1. Turystyka społeczna – ramy teoretyczne
1.1. Turystyka społeczna: geneza i istota (Armin Mikos von Rohrscheidt) 13
1.2. Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej (Armin Mikos von Rohrscheidt) 31
1.3. Turystyka społeczna w badaniach naukowych (Karolina Korbiel, Iwona Dominek) 63

2. Ekonomia społeczna w turystyce
2.1. Gospodarczy wymiar turystyki społecznej (Sylwia Osojca-Kozłowska). 83
2.2. Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach (Agnieszka Nowak) 115

3. Podróże grup defaworyzowanych
3.1. Oferta dla seniorów w kontekście turystyki społecznej –istota i zróżnicowanie (Piotr Kociszewski) 135
3.2. Bariery rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku w świetle wyników badań ankietowych (Katarzyna Trybuś) 165
3.3. Turystyka szkolna klas IV–VIII w opinii nauczycieli – bariery i korzyści (Iwona Dominek, Karolina Korbiel)181

4. Udostępnianie przestrzeni dla turystyki
4.1. Szlaki turystyczne jako ważny element infrastruktury służącej uprawianiu turystyki (Jerzy Kapłon) 205
4.2. Wnioski z kontroli NIK na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w kontekście rozwoju turystyki społecznej (Urszula Dziedzic, Andrzej Trojanowski) 233

5. Otoczenie turystyki społecznej
5.1. Związki terroryzmu z ruchem turystycznym – implikacje dla turystyki społecznej (Waldemar Zubrzycki) 255
5.2. Rola technologii cyfrowych w procesie rozwoju turystyki społecznej (Piotr Zawadzki)281
5.3. Znaczenie socjoterapii w turystyce zdrowotnej na obszarach wiejskich (Michał Roman, Antoni Roman, Arkadiusz Niedziółka) 295
Spis tabel 316
Spis rysunków 317

Przewodnik dobrych praktyk 319-394.

 

Zachęcamy do pobrania. To najownowsze, dobrze oceniane przez branżę i środowisko naukowe materiał dotyczący turystyki społecznej w Polsce. Znajdują się w nim wątki poruszane w dniach 13-14.10.2021 podczas Kongresu Turystyki Społecznej w Jeleniej Górze organizowanego przez naszą fundację we współpracy z wieloma partnerami.
Więcej informacji o kongresie na www.kongresturystykispolecznej.p,