Misja, wizja, wartości

"Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób." 
Marcel Proust

 

MISJA

Naszą misją jest wzmacnianie regionów i niwelowanie deficytów występujących na ich obszarach poprzez współpracę i dbanie o wszechstronny rozwój zamieszkujących je społeczności. Realizujemy ją edukując, integrując, upowszechniając dobre praktyki i pobudzając do aktywności dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz  seniorów.  Działaniami, które pomagają nam realizować misję są promocja regionów, ochrona ich dziedzictwa historycznego i kulturalnego, tożsamości kulturowej, a także integracja człowieka z regionem poprzez angażowanie go w przedsięwzięcia z zakresu gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji, nauki, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji, opieki nad zabytkami, ochrony i promocji zdrowia, rekreacji i turystyki, kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technologii, pomocy społecznej i prawnej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Nie zapominamy, że każdy region jest częścią globalnej wioski, dlatego regionalizacja w fundacji Symbioza nie stoi w opozycji do globalizacji. Dbamy, by człowiek, który stoi w centrum naszych działań, czuł silną więź nie tylko ze swoją wsią, miastem, gminą, powiatem czy województwem, ale także krajem, Europą i Światem. 

WIZJA

Dzięki działaniom polegającym na wzmacnianiu i wydobyciu potencjału ze społeczności, ich aktywności, poszerzanej edukacji, pogłębianej wiedzy, utrwalaniu tożsamości kulturowej i historycznej, kultywowaniu tradycji i – regiony stają się coraz silniejsze i dynamicznie się rozwijają. Są w stanie zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców , inspirować ich do prorozwojowego działania, twórczego rozwiązywania problemów, oddziaływania na środowisko, a także przyciągać  turystów oraz inwestorów.  

WARTOŚCI

Naczelnymi wartościami fundacji Symbioza są jakość, partnerstwo, służebność, wolność, tolerancja, odwaga, zdrowie, prawda, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, edukacja, praca, kapitał, ochrona środowiska.