Cele fundacji Symbioza

W fundacji „Symbioza. Człowiek-Region-Integracja" działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju regionów i ich społeczności, szczególny nacisk kładąc obecnie na Aglomerację Wałbrzyską - obszar, który jest nam szczególnie bliski. Prowadzimy badania, edukujemy, wzmacniamy społeczne więzi, tworzymy programy i realizujemy projekty, które dedykowane są: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym - aktywnym i nieaktywnym zawodowo, seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem oraz podmiotom takim jak firmy, szkoły, instytucje czy organizacje non profit. Pomagamy kształtować tożsamość regionalną, wyrównywać szanse, ułatwiać start w życiu, wspierać i rozwijać talenty, postawy przedsiębiorcze, integrować środowiska wokół ważnych zadań. Głównymi celami fundacji Symbioza są:

 • wsparcie i wzmocnienie regionów,
 • ich aktywna promocja,
 • zniwelowanie deficytów występujących na ich obszarach
 • ochrona ich dziedzictwa historycznego i kulturalnego, tożsamości kulturowej,
 • a także integracja człowieka z regionem.

Fundacja realizuje przedsięwzięcia z zakresu: gospodarki i przedsiębiorczości, edukacji, nauki, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, opieki nad zabytkami, ochrony i promocji zdrowia, rekreacji i turystyki, kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technologii, pomocy społecznej i prawnej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz szeroko pojętej dobroczynności oraz zadania na rzecz pożytku publicznego, które wyszczególnione zostały w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in.: 

 • prowadzenie badań monitorujących słabe i mocne strony regionów Europy i Polski, w szczególności regionu dolnośląskiego
 • organizowanie wykładów, sesji naukowych, konferencji, seminariów, warsztatów i innych wydarzeń specjalnych;
 • inicjowanie, organizację, koordynację oraz uczestnictwo w projektach z zakresu przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych, naukowych, edukacyjnych, społecznych, które przyczyniają się do rozwoju województw, powiatów, gmin, miast i wsi polskich, obszarów transgranicznych 
 • wzmacnianie i inicjowanie współpracy kulturalnej, technologicznej, gospodarczej, społecznej, turystycznej, edukacyjnej i artystycznej, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.
 • wspieranie społeczeństw, wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych i subregionalnych w zakresie kształtowania świadomości regionalnej, tożsamości narodowej i kulturalnej, dialogu międzykulturowego, demokracji, rozwijania kontaktów, współpracy między społeczeństwami, zbliżenia narodów i państw.
 • upowszechnianie prawa i edukacja oraz poradnictwo w zakresie prawa człowieka, praw obywatelskich oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • wspieranie i propagowanie wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie 
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, instruktażowej, konsultingowej, poradniczej, edukacyjnej, marketingowej i public relations;
 • działania związane z ekologią, ochroną środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie idei rozwoju społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu oraz promowania przyjaznych środowisku technologii i inwestycji.
Więcej na ten temat w Statucie fundacji Symbioza >>